Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Hội đồng lương năm 2019 - Đợt 1

Thứ ba 18 Tháng 6 2019, 14:00

Họp Hội đồng lương năm 2019 - Đợt 1

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 1652/QĐ-ĐHSP ngày 07/6/219.