Menu


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  • 2013-NAY

    PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Chức năng tham mưu và đề xuất giúp Hiệu trưởng quản lí và tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục - Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra.

- Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi.

- Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: ThS. Phương Diễm Hương

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Võ Thuận Thành


CHUYÊN VIÊN


CN. Trần Trường Thọ

ThS. Nguyễn Hồng Nhung

CN. Lý Lê Thế Triển

CN. Đỗ Thảo Trâm

CN. Nguyễn Thị Thúy


CÁC HOẠT ĐỘNG


  • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

    - Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017.

    - Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017.

    - Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2018-Nay

Trưởng phòng: ThS. Phương Diễm Hương

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Võ Thuận Thành
2014-2016

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Trung

Phó trưởng phòng: ThS. Phương Diễm Hương

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.202, A.206, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 146, 147, 218, 219

Website: http://phongkhaothi.hcmue.edu.vn

Email: phongkhaothi@hcmue.edu.vn