Menu


PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • 2008-NAY

    PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

- Tổ chức quản lí, khai thác bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính.

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, quản lí của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường;

- Tổ chức xây dựng, quản lí hạ tầng Công nghệ Thông tin của Trường;

- Tổ chức xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng Công nghệ Thông tin của  Trường: xây dựng, thuê hoặc mua, hướng dẫn sử dụng và quản lí các phần mềm ứng dụng phục vụ các hoạt động của Trường nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống;

- Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lí;

- Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin;

- Tham gia tư vấn, xây dựng các dự án công nghệ thông tin, tham gia thẩm định, nghiệm thu kĩ thuật các trang thiết bị công nghệ thông tin, mạng truyền thông khi mua sắm hoặc thực hiện các dự án đầu tư công nghệ thông tin của Trường.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: ThS. Âu Bửu Long


CHUYÊN VIÊN

ThS. Mai Vân Phương Vũ

CN. Trần Thanh Hùng

CN. Nguyễn Đình Khiêm

CN. Trương Thị Thanh Tuyền

CN. Nguyễn Minh Mẫn

CN. Nguyễn Văn Tuấn


LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.503, A.504, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 166

Website: http://phongcntt.hcmue.edu.vn

Email: phongcntt@hcmue.edu.vn