Menu


PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & HỌC SINH SINH VIÊN

 • 1976-2008

  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

 • 2009-NAY

  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.

- Quản lý học sinh, sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường.

NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương và của Nhà trường;

- Chịu trách nhiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, thời sự trong nước và quốc tế;

- Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” vào đầu mỗi năm học;

- Nắm vững tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên để có những đề xuất các biện pháp thực hiện công tác chính trị tư tưởng phù hợp, hiệu quả;

- Phối hợp với Khoa Giáo dục Chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường và các đơn vị khác để tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào đáp ứng nhu cầu hoạt động chính trị - xã hội – văn hóa – văn nghệ - thể thao của học sinh, sinh viên phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ như những hoạt động của Trường và những gương người tốt việc tốt trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

- Cùng với Ký túc xá, Phòng tổ chức – hành chính chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi Trường trú đóng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra trong sinh viên.

- Quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cần nhiệm vụ của Trường.

NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC CHÍNH QUẢN LÍ SINH VIÊN

- Trên cơ sở Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, xây dựng và trình hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể v/v quản lý sinh viên trong nhà trường;

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên, quản lý hồ sơ nhận học, theo dõi và bổ sung hồ sơ, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến sinh viên: tham gia xét cấp học bổng (kể cả các học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ); miễn giảm học phí, phối hợp với các đơn vị cử sinh viên đi du học ở nước ngoài; tham gia xét tiến độ học tập của sinh viên; tiếp nhận đơn và xét duyệt cho sinh viên vào ở Ký túc xá, làm Thẻ sinh viên, xác nhận các giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ các giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo); phối hợp với các đơn vị giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển về địa phương đối với các sinh viên nghỉ học; phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị giải quyết việc bồi hoàn kinh phí đối với sinh viên không chấp hành quyết định phân công công tác hoặc đi định cư ở nước ngoài;

- Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với đại diện sinh viên hàng năm; giải quyết các khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp;

- Đánh giá kết quả rèn luyện trong sinh viên. Đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm kỉ luật của sinh viên trong các hoạt động đào tạo và trong rèn luyện;

- Phối hợp với các khoa, phòng ban khác tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các kỳ thi Olympic các môn khoa học và tổ chức các hoạt động giao lưu giúp sinh viên có cơ hội phấn đấu, rèn luyện toàn diện;

- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường;

- Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn việc làm cho sinh viên;

- Phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương quản lý sinh viên ngoại trú;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên các khóa đào tạo của Trường. Giữ mối liên hệ với các cựu sinh viên.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Công việc được phân công

Ghi chú

1

TS. Lâm Thanh Minh

Q.Trưởng phòng

- Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ

- Giám sát các mảng công việc về chính trị tư tưởng của sinh viên và cán bộ viên chức của Trường

- Xây dựng dựng kế hoạch công tác theo năm học và công tác tài chính liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng.

- Phụ trách mảng công tác sinh viên và triển khai thực hiện

- Kiểm duyệt bài đăng Webs Phòng và Fanpage.

- Nắm tình hình an ninh sinh viên phục vụ công tác dư luận xã hội

- Phụ trách hoạt động liên quan báo chí cho các đơn vị trong Trường

- Tham gia các hội đồng của Trường theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng

- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức những hoạt động về dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn - thể - mỹ

 

 

2

ThS. CVC. Nguyễn Hữu Thiện

Phó Trưởng phòng

- Theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, và tham mưu để triển khai trong sinh viên.

- Phụ trách công tác chính trị tư tưởng sinh viên và thực hiện các báo cáo tháng; xây dựng kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công; khẩu hiệu tuyên truyền lên trang website Trường

- Phụ trách và theo dõi về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

- Phụ trách về công tác kỷ luật, khen thưởng sinh viên

- Phụ trách công tác xét sinh viên nội trú; công tác sinh viên ngoại trú.

- Phụ trách, tổ chức Tuần SHCD đầu khóa, đầu năm học cho sinh viên các khóa

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách cho sinh viên;

- Theo dõi và tuyên truyền các Lễ Hội, thu thập các thông tin của Trường, các Đoàn thể

- Quản lý, theo dõi sổ tài sản của đơn vị

- Phụ trách hộp thư điện tử của Phòng.

- Theo dõi việc lưu trữ tài liệu, thông tin, hình ảnh, dữ liệu sinh viên, cựu sinh viên

- Phối hợp các bên có liên quan để tham mưu Trưởng phòng các vấn đề liên quan đến Nghị định 116/NĐ-CP

- Phụ trách hợp đồng báo chí.

- Phối hợp bộ phận Y tế triển khai và theo dõi về BHXH.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng ủy nhiệm.

 

 

3

ThS. Nguyễn Quốc Việt

Chuyên viên

- Tham mưu văn bản triển khai công tác theo lĩnh vực được phân công.

- Quản lí dữ liệu người học; phối hợp bộ phận liên quan quản lí việc cấp thẻ SV.

- Thực hiện công tác xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học, quá thời gian đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy.

- Thực hiện công tác hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên thuộc diện chính sách và thiệt thòi, sinh viên chậm tiến bộ.

- Báo cáo, tổng hợp số liệu theo định kỳ.

- Phụ trách hộp thư điện tử trả lời các vấn đề liên quan việc nhập học.

- Tiếp nhận hồ sơ xin vào Ký túc xá của sinh viên chính quy để trình lãnh đạo Phòng.

- Phụ trách thư ký báo cáo đánh giá kiểm định của Phòng.

- Phụ trách trang thông tin cựu người học.

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng đơn vị và Trường điều động.

 

4

ThS. Trương Ngọc Dung

Chuyên viên

- Theo dõi các học bổng tài trợ cho sinh viên của các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

- Tham gia các buổi lễ trao học bổng các đơn vị trong và ngoài Trường.

- Thực hiện công tác trợ cấp xã hội cho sinh viên.

- Tham mưu văn bản triển khai công tác theo lĩnh vực được phân công.

- Thủ quỹ, thanh quyết toán các khoản thu chi, tạm ứng của đơn vị.

- Triển khai các quyết định theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

- Thực hiện và triển khai những công việc liên quan đến Công đoàn.

- Hỗ trợ các đồng nghiệp trong các công việc.

- Hỗ trợ làm thẻ sinh viên đơn lẻ.

- Phụ trách phối hợp công tác tổ chức Lễ (lễ khai giảng, tốt nghiệp ….).

- Phản hồi cho SV về những vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

5

CN. Nguyễn Sỹ Xuân

Chuyên viên

- Chụp hình hội thảo – Hội nghị trong và ngoài trường

- Lưu trữ dữ liệu hình ảnh và cung cấp ảnh để đăng tin

- Làm tin ảnh, bảng tin trường

- Phối hợp với CV phụ trách quản lí dữ liệu người học để làm thẻ sinh viên hệ chính quy đầu khóa học.

- Quản lý hồ sơ sinh viên hệ chính quy, sắp xếp, nhập dữ liệu, trả hồ sơ sau khi tốt nghiệp

- Treo băng rôn, cờ các ngày Lễ - Hội

- Quản lý một số cơ sở vật chất của đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

6

ThS. Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu

Chuyên viên

- Tham mưu văn bản triển khai công tác theo lĩnh vực được phân công.

- Mở cổng cho sinh viên tạm nghỉ học, vào học, thôi học, chuyển trường

- Lưu công văn đi và đến

- Phụ trách tổ chức chào cờ sáng thứ hai hằng tuần

- Theo dõi và kiểm tra giám sát các hồ sơ liên quan đến NVQS của nam SV,

- Xác minh thông tin sinh viên cho khi có yêu cầu của địa phương.

- Tham mưu, tổ chức Tuần SHCD đầu khóa, đầu năm học cho sinh viên các khóa

- Phát báo hằng ngày cho các đơn vị

- Tham mưu triển khai, phối hợp các biên liên quan triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT; phối hợp công tác tổ chức Lễ (lễ khai giảng, tốt nghiệp ….) với các bộ phận liên quan

- Phối hợp tham mưu lãnh đạo Phòng các vấn đề liên quan đến Nghị định 116/NĐ-CP

- Phối hợp tham mưu lãnh đạo Phòng phương án triển khai “Mô hình 1 cửa, 1 dấu” trong công tác dịch vụ SV.

- Phụ trách fanpage; đăng tin Webs theo mảng được phân công

- Phụ trách hộp thư điện tử phản hồi những thắc mắc của SV

- Tham mưu, theo dõi thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn.

- Tham mưu báo cáo tháng về công tác chính trị tư tưởng của viên chức và sinh viên.

- Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

- Theo dõi và nắm các thông tin về các buổi làm việc của khoa với sinh viên, tổng hợp các ý kiến liên quan đến cấp Trường, phòng ban, tham mưu lãnh đạo phòng để chuẩn bị buổi gặp sinh viên cấp Trường

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

7

ThS. Phạm Văn Danh

Chuyên viên

- Tham mưu văn bản triển khai công tác theo lĩnh vực được phân công.

- Lưu các bài viết trên các báo liên quan đến Nhà trường (Big Data)

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hoạt động về tuyển dụng, việc làm đối với sinh viên

- Dán các thông tin liên quan đến sinh viên: xét cấp học bổng tài trợ và các học bổng khuyến khích học tập; tuyển dụng ….

- Kiểm tra an ninh vào các ngày Lễ, Tết…

- Quản lí dữ liệu sinh viên ngoại trú

- Tham mưu lãnh đạo Phòng các vấn đề liên quan đến Nghị định 116/NĐ-CP

- Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ sinh viên hệ chính quy, sắp xếp, nhập dữ liệu.

- Hỗ trợ công tác gặp đại diện sinh viên các khoa

- Xây dựng và xử lý các phiếu khảo sát liên quan đến công tác sinh viên cho Trưởng Phòng phân công thực hiện

- Phụ trách đăng tin Webs theo mảng được phân công

- Hỗ trợ, phối hợp biên tập bản tin sư phạm, Sổ tay sinh viên, Cẩm nang cố vấn học tập

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

8

CN. Lý Quãng

Chuyên viên

- Tham mưu văn bản triển khai công tác theo lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp theo dõi fanpage

- Phụ trách đăng tin Webs theo mảng được phân công

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo lưu, xin học lại và thôi học của sinh viên, chuyển trường…) và các trường hợp khác.

- Hỗ trợ cấp các loại giấy chứng nhận cho sinh viên, giấy giới thiệu sinh viên thực tập

- Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy trình về công tác sinh viên của Phòng

- Theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật lên quan đến học bổng KKHT và Xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

- Phụ trách quy trình chấm điểm rèn luyện sinh viên

- Tham gia thực hiện đề án hỗ trợ kinh phí đời sống cho sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng (nếu còn)

- Phụ trách hộp thư điện tử phản hồi những thắc mắc của SV liên quan đến công tác sinh viên, học bổng KKHT.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

9

CN. Võ Hồng Bảo Trân

Chuyên viên

- Tham mưu văn bản triển khai công tác theo lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp theo dõi fanpage

- Phụ trách đăng tin Webs theo mảng được phân công

- Biên tập bản tin sư phạm, Sổ tay sinh viên, Cẩm nang cố vấn học tập

- Phụ trách viết tin bài đăng về Lễ hội, hoạt động của Trường, các đơn vị, đoàn thể lên web

- Kiểm tra thông tin và cấp các loại giấy chứng nhận cho sinh viên, giấy giới thiệu sinh viên thực tập

- Phối hợp quản lí dữ liệu sinh viên ngoại trú

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy trình về công tác sinh viên của Phòng

- Phối hợp triển khai công tác liên quan đến khối học sinh THTH.

- Phụ trách đăng tin Webs theo mảng được phân công

- Tham mưu lãnh đạo Phòng phương án triển khai “Mô hình 1 cửa, 1 dấu” trong công tác dịch vụ SV.

- Phụ trách hộp thư điện tử phản hồi những thắc mắc của SV theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

 


Danh sách viên chức Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

STT Họ và tên Nhiệm vụ Ghi chú
1 TS. Lâm Thanh Minh Q.Trưởng phòng
2 ThS. CVC. Nguyễn Hữu Thiện Phó Trưởng phòng
3 ThS. Trương Ngọc Dung Chuyên viên
4 ThS. Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu Chuyên viên
5 ThS. Phạm Văn Danh Chuyên viên
6 CN. Nguyễn Sỹ Xuân Chuyên viên
7 CN. Lý Quãng Chuyên viên
8 CN. Võ Hồng Bảo Trân Chuyên viên
9 CN. Nguyễn Vũ Hoài Ân Chuyên viên
10 CN. Đỗ Văn Dương Chuyên viên
11 CN. Lê Thành Đức Chuyên viên

CÁC HOẠT ĐỘNG


 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  Tập thể Lao động Tiên tiến, Lao động Xuất sắc nhiều năm liền: năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017 

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017.

  Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (2015).

  Giấy khen của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và TCCN vì đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2010).

   05 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  01 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh.

  04 cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

  02 cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2014-Nay

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Công Ba

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Thiện
2009-2014

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Công Ba

Phó trưởng phòng: ThS. Phương Diễm Hương, ThS. Nguyễn Hữu Thiện

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.108, A.109, A.110, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 127

Website: http://phongctct.hcmue.edu.vn

Email: phongctct@hcmue.edu.vn