Menu


PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 • 1976-1987

  PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

 • 1988-NAY

  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

NHIỆM VỤ

- Quản lý các nguồn tài chính của Trường.

- Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu chi tài chính.

- Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo và thực hiện điều khoản kinh phí.

- Kiểm tra chặt chẽ quá trình thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Trường.

- Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.

-Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ và của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định Quản lý tài sản của Trường. Phối hợp với các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa


CHUYÊN VIÊN


CN. Trần Tuấn Khanh

CN. Đặng Phương Mai

CN. Võ Thị Thu Hồng

CN. Nguyễn Nhật An

CN. Nguyễn Thị Huệ

CN. Lê Nguyễn Nhơn Ái

CN. Phạm Thị Thùy Dương

ThS. Phạm Hoàng Chương

ThS. Phạm Văn HoanCÁC HOẠT ĐỘNG


 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  Được nhận nhiều bằng khen, giấy khen cấp Bộ và cấp Trường.

   
  Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, công đoàn viên xuất sắc và cá nhân được khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   
  Tập thể Lao động Xuất sắc các năm 2013, 2014.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2016-Nay

Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó trưởng phòng: B. Lê Thị Tường Vân, Ô. Nguyễn Trọng Nghĩa
2002-2016

Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó trưởng phòng: B. Lê Kim Thu(đến 11/2005), Ô. Nguyễn Đình Thu (đến 10/2015), B. Lê Thị Tường Vân(từ 10/2013)
2000-2001

Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Lý

Phó trưởng phòng: B. Lê Kim Thu, Ô. Nguyễn Đình Thu
1988-2000

Trưởng phòng: Ô. Võ Xuân Đàn

Phó trưởng phòng: B. Mai Ngọc Châu, B. Nguyễn Thị Lý

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng A205-206-207, 280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 136, 137, 138, 139, 140, 230

Website: http://phongkhtc.hcmue.edu.vn

Email: phongkhtc@hcmue.edu.vn