Menu


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 • 2012-Nay

  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.

- Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng hệ thống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc của các đơn vị trong Trường;

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức trong Trường;

- Xây dựng chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị;

- Lập kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, viên chức, giữ sinh viên ở lại Trường, bổ nhiệm cán bộ theo quy trình;

- Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định nội bộ của Trường đối với cán bộ, viên chức;

- Quản lí hồ sơ viên chức, theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức theo yêu cầu;

- Chịu trách nhiệm chính về bảo vệ chính trị nội bộ và trật tự an toàn cơ quan;

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên;

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường; thực hiện các báo cáo định kì, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

- Quản lí con dấu; tổ chức, quản lí, hướng dẫn các đơn vị  thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; kiểm tra thể thức, thủ tục ban hành văn bản trước khi trình Lãnh đạo kí; tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

- Tổ chức thực hiện theo các Qui chế đào tạo và các văn bản pháp quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà nước ban hành.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Trung

Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Chung Thủy

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Nguyễn Thanh Thúy


CHUYÊN VIÊN


CN. Nguyễn Thị Thúy Mai

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

CN. Vũ Thị Tố Nga

CN. Huỳnh Minh Khang

CN. Võ Hoàng Bảo

CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

CN. Nguyễn Thanh Vinh

ThS. Lý Quốc Bình

CN. Thái Thị Minh Châu

CN. Phạm Thị Đào

ThS. Nguyễn Đức Kim Ngân

CN. Trần Đức Quyền

CN. Nguyễn Thị Kim Thúy


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2014.

   
  Nhiều cá nhân của phòng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


   
  Tập thể Lao động Xuất sắc nhiều năm liền.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2016-Nay

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Trung

Phó trưởng phòng:
 • ThS. Phạm Chung Thủy
 • CN. Nguyễn Thị Ngọc Bích
2005-2016

Trưởng phòng: CVC. Đỗ Thị Thanh Xuân

Phó trưởng phòng:
 • ThS. Nguyễn Đức Toàn
 • B. Đặng Bình Yên
 • 1989-2005

  Trưởng phòng: GVC. Nguyễn Hương, TS. Bạch Văn Hợp

  Phó trưởng phòng:
  • ThS. Nguyễn Phú Bình
  • CVC. Đỗ Thị Thanh Xuân
  • GVC. Đinh Thị Hiền
  • ThS. CVC. Nguyễn Sỹ Trung
  1985-1998

  Trưởng phòng: GVC. Nguyễn Năng Lương, GVC. Phan Kỳ Nam

  Phó trưởng phòng:
  • GVC. Lê Thị Châu,
  • GVC. An Thị Thanh Phong,
  • CVC. Bùi Văn Châu
  1983-1984

  Trưởng phòng: CVC. Phạm Văn Khuyến

  Phó trưởng phòng:
  • GVC. Lê Văn Sơn
  • TS. Bạch Văn Hợp
  • CVC. Trần Đoàn
  1976-1982

  Trưởng phòng: GVC. Nguyễn Văn Thứ

  Phó trưởng phòng:
  • CVC. Phạm Văn Khuyến
  • CVC. Lương Lâu

  LIÊN HỆ


  Địa chỉ: A.104, A.105, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

  Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 178, 179, 199, 213, 148

  Website: http://phongtchc.hcmue.edu.vn

  Email: phongtchc@hcmue.edu.vn