Menu

Thông báo về việc tạm dừng hệ thống mạng tại cơ sở 280 An Dương Vương từ 05 giờ 00, ngày 19, 20 tháng 9 năm 2020

 Thông báo về việc tạm dừng hệ thống mạng tại cơ sở 280 An Dương Vương từ 05 giờ 00, ngày 19, 20 tháng 9 năm 2020 phục vụ công tác thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 9/2020.