Menu

Thông báo tạm dừng hệ thống mạng tại cơ sở 280 An Dương Vương

Để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 9 năm 2019,

Phòng Công nghệ Thông tin xin thông báo về việc tạm ngừng hệ thống mạng tại cơ sở 280 An Dương Vương từ 05 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Trân trọng!