Menu

Kế hoạch Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025

Căn cứ Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025", Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, triển khai kế hoạch như sau:

Xem nội dung kế hoạch tại đây.