Menu

Thông báo Bổ sung Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 để thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên người dân tộc ít người và sinh viên khuyết tật

Sinh viên xem thông báo tại đây