Menu

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến toàn thể viên chức và sinh viên Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Xem đầy đủ nội dung tại đây