Menu

Thông báo về việc trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

PHÒNG CTCT&HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/V TRẢ HỒ SƠ CHO SV TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

 

Năm học 2018 – 2019; sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06 sẽ được Trường trả lại hồ sơ sinh viên (chỉ trả lại hồ sơ khi hoàn chỉnh). Thời gian trả hồ sơ Phòng CTCT và HSSV thông báo như sau;

+ Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Các ngành: Toán -Tin, SP Vật lý, SP Tin, Công nghệ Thông tin, Vật lý, Hóa học, SP Hóa học, SP Sinh học.

+ Từ ngày 14-17-18 tháng 6 năm 2019.

Các ngành: SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lý, Giáo dục Chính trị, Ngữ văn, Việt Nam học, Quốc tế học, Khoa học Giáo dục.

+ Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 06 năm 2019.

Các ngành: Tâm lý học, SP Tiếng Anh, SP Tiếng Nga K40, SP Tiếng Pháp, SP Tiếng Trung, NN Tiếng Anh, NN Tiếng Nga K40, NN Tiếng Pháp.

+ Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 7 năm 2019.

Các ngành: NN Tiếng Trung, NN Tiếng Nhật, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Quốc phòng.

+ Từ ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2019.

Các ngành: Khóa 37, 38, 39, 40. Tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019.

           Phòng CTCT&HSSV thông báo để SV các khoa thực hiện;

Trân trọng./

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Huỳnh Công Ba