Menu

Thông báo nhận lại hồ sơ đợt 2

THÔNG BÁO

V/V TRẢ HỒ SƠ CHO SV TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

 

Vừa qua, Phòng CTCT và HSSV đã có thông báo trả lại hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019. Qua thông báo một số sinh viên đến nhận lại hồ sơ nhưng cũng còn nhiều sinh viên chưa đến nhận. Phòng  CTCT và HSSV đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian đến nhận hồ sơ. Hết thời hạn trên, Phòng sẽ không chịu trách nhiệm và hủy hồ sơ.

Lịch nhận hồ sơ như sau: Từ ngày 04 đến ngày 12 tháng 07 năm 2019.

Lưu ý:  Các ngành: Khóa 37, 38, 39, 40. Tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 cũng được nhận hồ sơ

Khi đến nhận Hồ sơ, sinh viên đến Phòng A 110, gặp chuyên viên bàn số 1

Phòng CTCT&HSSV thông báo để SV các khoa thực hiện;

Trân trọng./