Menu

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019 còn thiếu hồ sơ

Phòng CTCT và HSSV thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt thàng 8 năm 2019 còn nhiếu hồ sơ để sinh viên biết bổ túc gấp.

Thời gian: ngày 23/8/2019 đến hết ngày 30/8/2019

Nơi bổ sung hồ sơ: Phòng CTCT và HSSV Phòng A 110, bàn số 1

Quá thời hạn trên, Phòng không giải quyết và sinh viên cũng không được nhận bằng tốt nghiệp

Sinh viên xem danh sách tại đây