Menu

Danh sách các cơ sở nhận đăng kí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế phân theo cơ cấu nhóm đối tượng

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên thông báo đến sinh viên danh sách các cơ sở nhận đăng kí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng như sau.

Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đây.