Menu

THÔNG BÁO V/v vận động đoàn viên Công đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến năm 2019

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sô:       /TB-CĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v vận động đoàn viên Công đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến năm 2019

 

Kính gửi:

  • Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường;
  • Các Công đoàn bộ phận.

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 19/3/2019 của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến năm 2019;

Thực hiện công văn số 700-CV/ĐU ngày 01/04/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về vận động tham gia cuộc thi trực tuyến năm 2019 do Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham gia cuộc thi lần này góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về pháp luật, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và các vấn đề khác của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban thường vụ Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Công đoàn bộ phận vận động đoàn viên Công đoàn tại đơn vị tích cực tham gia cuộc thi (đăng kí theo mẫu đính kèm).

Thời gian đăng kí: từ ngày 15/4 đến hết ngày 25/4/2019

Căn cứ vào danh sách, Văn phòng Công đoàn sẽ thông báo đến các công đoàn bộ phận biết nhằm tạo điều kiện để thi tại đơn vị hoặc thi tập trung (tại phòng máy của Trường) theo hướng dẫn, đăng kí của văn phòng Đảng uỷ.

Công đoàn Trường căn cứ vào số lượng đăng kí và kết quả thi các vòng sẽ xét thưởng riêng và tính điểm thi đua cho cá nhân và đơn vị trong năm học 2018 – 2019.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu VPCĐ.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Huỳnh Công Ba

 

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN:……………………………………………………………………

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ĐĂNG KÍ THAM GIA THI TRỰC TUYẾN NĂM 2019

 

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

Địa chỉ email

Thi tại đơn vị

Thi tập trung