Menu

Các văn bản hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019

Ban Chấp hành Công đoàn trường gửi đến các công đoàn bộ phận các văn bản hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019

1. Báo cáo tổng kết và phương hướng

2.Bảng chấm điểm thi đua công đoàn bộ phận

3.Biên bản bình bầu đoàn viên công đoàn xuất sắc

4.Công văn gửi các công đoàn bộ phận để thực hiện công tác tổng kết

5.Danh sách các công đoàn bộ phận đăng kí thi đua