Menu

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Thạc sĩ Lê Phan Quốc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Thạc sĩ Lê Phan Quốc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)