Menu


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM

  • 2016-NAY

    Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Chủ trì nghiên cứu các vấn đề về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm; tham mưu cho lãnh đạo trường về các chiến lược và chương trình phát triển kỹ năng sư phạm và những vấn đề liên quan; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhằm phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.

NHIỆM VỤ

- Tổ chức các hoạt động tập giảng, kiến tập và thực tập giảng tại các phòng học trực tuyến, phòng học ảo và phòng học thông minh; phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn để xây dựng nội dung, kế hoạch, quy chế thực tập và rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên;

- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng (biên soạn) các tài liệu, giáo trình đáp ứng việc thực hiện các chương trình đã xây dựng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Tổ chức hội thảo khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học về giáo dục và kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm; tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến quản lý chỉ đạo và đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm;

- Thực hiện các dịch vụ công về chuyển giao và áp dụng các công nghệ dạy học, các kiến thức và kỹ năng mới, tiên tiến về khoa học giáo dục, phương pháp dạy học và phát triển kỹ năng sư phạm (kỹ năng lựa chọn sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy học; các chiến lược và kỹ thuật dạy học trong và ngoài lớp học; kỹ năng thiết kế các công cụ dạy học; kỹ năng quản lý hệ thống học tập; kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập; phương pháp dạy học tích hợp, phân hóa; mô hình giáo dục STEM…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: TS. Lê Ngọc Tứ


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

CN. Đặng Bình Yên

CN. Tạ Thị Quỳnh

CN. Lý Phương Thảo


CÁC HOẠT ĐỘNG


  • HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

    - Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp dạy học cho sinh viên, giáo viên, giảng viên.

    - Tham gia các nhóm nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm thuộc Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 (SEP2), Dự án Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

  • HỢP TÁC QUỐC TẾ
  • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2018-Nay

Giám đốc: TS. Lê Ngọc Tứ

Chuyên viên: CN. Đặng Bình Yên
CN. Tạ Thị Quỳnh
CN. Lý Phương Thảo
2016-2018

Giám đốc: NCS.ThS Lê Ngọc Tứ

Chuyên viên: CN. Đặng Bình Yên
CN. Tạ Thị Quỳnh
Ths. Phạm Châu Lịch

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.201, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 169, 170

Website: http://trungtamptknsp.hcmue.edu.vn

Email: trungtamptknsp@hcmue.edu.vn