Menu

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển chương trình Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt - Anh

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo
Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành, chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023,

Trường thông báo về việc đăng ký xét tuyển chương trình Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt - Anh như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên ngành Sư phạm Toán học đại học hệ chính quy trúng tuyển
    năm 2023.
  2. Chỉ tiêu: 30 sinh viên.
  3. Điều kiện, phương thức xét tuyển

Xét tuyển sinh viên ngành Sư phạm Toán học đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2023, có nguyện vọng đăng ký chương trình, có chứng chỉ B1 tiếng Anh (hoặc tương đương)
 trở lên hoặc đạt điểm kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh do Trường tổ chức.

Ưu tiên xét tuyển các sinh viên có chứng chỉ B1 tiếng Anh (hoặc tương đương) trở lên, sau đó xét tuyển theo kết quả kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh do Trường tổ chức theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển

4.1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:  sinh viên đăng ký trực tuyến
tại xettuyen.hcmue.edu.vn/chuongtrinh từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 09/9/2023.

4.2. Thông báo kết quả xét tu yển: dự kiến ngày 11/9/2023.