Menu

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển
chương trình Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh

 

 Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo
Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành,
chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ thông báo số 420/TB-ĐHSP ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh chương Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh;

Căn cứ tình hình nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Trường thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình Giáo dục
Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo xét tuyển đến hết ngày 15/12/2023.