Menu

Thông báo thay đổi địa điểm phổ biến Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Phòng Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 31

Địa điểm Phổ biến Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên khóa 31 sẽ thay đổi so với kế hoạch.

Địa điểm sẽ chuyển từ Hội trường B sang Phòng A.313 (Lầu 3 Dãy A).

Trân trọng.