Menu

Góp ý dự thảo dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm học 2020-2021, Phòng Tổ chức Hành chính đã soạn thảo dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản đúng quy định, đảm bảo chất lượng văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành, Bộ phận Pháp chế đề nghị các đơn vị, các cá nhân góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

 Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email : bophanphapche@hcmue.edu.vn.

Thời gian đóng góp ý kiến: 30 ngày (từ ngày 10/04/2021 đến 10/05/2021).

Trân trọng