Menu

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định Công tác cố vấn học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh [15/9/2022-30/9/2022]

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm 2022, Tổ soạn thảo được thành lập theo Quyết định số 2311/QĐ-ĐHSP ngày 12/8/2022 đã xây dựng Dự thảo Quy định Công tác cố vấn học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo trên.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo:  Công văn 348/ĐHSP-TCHC ngày 14/09/2022, Toàn văn dự thảo, Phiếu góp ý

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.