Menu

Lấy ý kiến góp Dự thảo quy định Tổ chức dạy học ngoại ngữ và công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh [30/12/2022 - 11/01/2023]

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm 2022, Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo quy định Tổ chức dạy học ngoại ngữ
và công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo trên.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 11/01/2023.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo: 

Công văn 528/ĐHSP-TCHC, Phiếu góp ý

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.