Menu

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm 2023, Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo trên.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 01/4/2023.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo: 

Công văn 96/ĐHSP-TCHC, Phiếu góp ý

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.