Tài liệu sinh hoạt công dân - sinh viên

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 47 NĂM HỌC 2021 - 2022

    1. Thông báo về chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021 - 2022: xem tại đây 

    2. Thông báo về thực hiện chính sách đối với sinh viên khuyết tật: xem tại đây 

    3. Thông báo về hỗ trợ chính sách cho sinh viên dân tộc thiểu số: xem tại đây 

    4. Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (áp dụng từ khóa 47, năm học 2021 - 2022): xem tại đây

    5. Quy định về giáo dục phẩm chất chính trị, đạo dức, lối sống cho sinh viên : xem tại đây

    6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: xem tại đây

    7. Các loại biểu mẫu: xem tại đây

    8. Tuyên truyền và đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam phòng chống dịch bệnh Covid - 19

        Đường link Fanpage: Đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam phòng chống dịch bệnh Covid - 19

           1. https://www.facebook.com/vugdcthssv/ 

           2. https://www.facebook.com/cthssvvn/ 

  THỐNG KÊ CÁC LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ
    1. Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020)

    2. Luật Giáo dục đại học năm 2012

    3. Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

    4. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

    5. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

    6. Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

    7. Luật Hình sự năm 2015.

    8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13.

    9. Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

     10.  Luật giao thông đường bộ

    10.1. Luật giao thông đường sắt

    11. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

    12. Nghị quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    13. Luật biển Việt Nam.

    14. Nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam.

   15. Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. 

    16. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

   17. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”

   18. Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

   19. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

   20. Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

   21. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

   22. Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

   23. Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. 

   24. Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  25. Hướng dẫn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 05 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

  26. Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

+ Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

 2. Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" của ngành Giáo dục.

 3. Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

 4. Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

 5. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

 6. Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

 7. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 8. Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

 9. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

 10. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 11. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên tại các các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.