Menu

Công khai các môn học, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học năm học 2017 - 2018

1. NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tải về tại đây

2. NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Tải về tại đây

3. NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Tải về tại đây

4. NGÀNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Tải về tại đây

5. NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Tải về tại đây

6. NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Tải về tại đây

7. NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tải về tại đây

8. NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN

Tải về tại đây

9. NGÀNH SƯ PHẠM TIN

Tải về tại đây

10. NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ

Tải về tại đây

11. NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC

Tải về tại đây

12. NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC

Tải về tại đây

13. NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

Tải về tại đây

14. NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ

Tải về tại đây

15. NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

Tải về tại đây

16. NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Tải về tại đây

17. NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG NGA

Tải về tại đây

18. NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

Tải về tại đây

19. NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG

Tải về tại đây

20. NGÀNH VIỆT NAM HỌC

Tải về tại đây

21. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - BIÊN PHIÊN DỊCH

Tải về tại đây

22. NGÀNH NGÔN NGỮ NGA

Tải về tại đây

23. NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP - DU LỊCH

Tải về tại đây

24. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Tải về tại đây

25. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

Tải về tại đây

26. NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

Tải về tại đây

27. NGÀNH QUỐC TẾ HỌC

Tải về tại đây

28. NGÀNH VĂN HỌC

Tải về tại đây

29. NGÀNH TÂM LÝ HỌC

Tải về tại đây

30. NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

Tải về tại đây

31. NGÀNH ĐỊA LÝ HỌC

Tải về tại đây

32. NGÀNH VẬT LÝ HỌC

Tải về tại đây

33. NGÀNH HÓA HỌC

Tải về tại đây

34. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tải về tại đây

35. NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tải về tại đây

36. NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP - BIÊN PHIÊN DỊCH

Tải về tại đây

37. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - THƯƠNG MẠI

Tải về tại đây